octagon solution hosting

OPŠTI UVJETI KORIŠTENJA HOSTING USLUGA

Ovim opštim uvjetima korištenja uređuju se pravni odnosi između Octagon Solution i korisnika usluga. Opšti uvjeti korištenja stupaju na snagu danom objave, 20. januara 2024. te važe dok se ne promijene.

Povjerljivi podaci

Octagon Solution će štititi tajnost privatnih podataka koji su mu dostavljeni u vezi sa osnivanjem korisničkog odnosa te ih koristiti samo za vlastite potrebe, kao i zakonom određene svrhe. Više o ovome pročitajte u donjem dijelu ovog dokumenta: Pravila o privatnosti.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnikovu registraciju (adresa, telefon, naziv i sl.), korisnik je dužan o promjenama bez odgode obavijestiti Octagon Solution pisanim putem, pismom ili na E-mail, a najkasnije 8 dana od dana nastanka promjene. U protivnom, sva korespodencija će biti upućena na zadnju poznatu adresu, i smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka valjano izvršena.

Octagon Solution garantuje povjerljivost informacija sadržanih u materijalima u vezi projekata te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata sadržanih u tim materijalima, bez obzira jesu li registrirani ili ne.

Octagon Solution ne može biti odgovoran za sigurnost podataka dostavljenih nesigurnim kanalima nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Korisničko ime i lozinka

U svrhu pružanja nekih usluga, Octagon Solution će korisniku dostaviti na korištenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama koje pruža Octagon Solution, a koje je korisnik dužan čuvati od neovlaštenog korištenja.

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Octagon Solution može uskratiti korisniku pristup uslugama ako primijeti neovlaštenu upotrebu korisničkog imena.

U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu korisničkog imena, korisnik je suglasan da ga Octagon Solution ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zloupotrebe OCTAGON-u.

Octagon Solution je u mogućnosti da promijeni klijentovu lozinku po primanju pismenog zahtjevu sa dokazom o tome da je klijent vlasnik usluge. Telefonski zahtjevi nisu prihvatljivi.

Pravila vezana za hosting usluge

Octagon Solution se obavezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima, izradu backupa te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema.

Octagon Solution ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim odnosno nedozvoljenim korištenjem usluga.

Octagon Solution zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

Hosting paketi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici hosting paketa nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru osim ako sa Octagon Solution ne sklope takav ugovor. Usluga hostinga se definira kao: omogućavanje trećim stranama da drže vlastite web sadržaje na pojedinom računu kojeg nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi i osobni oglasi.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Korisnik se obavezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sistema u cjelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. Octagon Solution nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obavezuje OCTAGONu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Održavanje sistema i backup

Octagon Solution radi radovna tehnička održavanja sistema, promjenu softwera sa starih verzija na nove, promjenu hardwera na bolje komponente, promjenu internet konekcija i sličnih tehničkih unapređenja. Sve ove promjene se rade u najboljoj namjeri sa ciljem poboljšanja usluge ili sa ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. Neke od usluga će biti nedostupne u toku održavanja sistema. Dostupnost sistema u toku jedne godine treba da bude 97% ili veća.

Octagon Solution je dužan da obavijesti klijente o planiranim nadogradnjama sistema koje mogu uticati na mogućnost isporuke usluga korisniku.

U slučaju havarije sistema, Octagon Solution će pristupiti gašenju sistema i prokrenuće proceduru uspostavljanja vanrednog stanja i hitne popravke sistema, i krenuće u taj proces bez najave i čekanja posebnog odobrenja.

U slučaju havarije, Octagon Solution će pokušati da vrati sve podatke koji su vezani sa Vašom uslugom, a koji se nalaze na našem ili Vašem backup sistemu, ako je to tehnički izvodivo.

Octagon Solution ima obavezu da za svaku klijentovu uslugu čuva barem jednu rezervnu kopiju podataka mlađu od 7 dana.

Očekivana dostupnost usluge je 97% na godišnjem nivou. Svi prekidi koji će trajati duže od 3% vremena moraju biti najavljeni i sprovedeni uz dogovor sa klijentom. Ako je prekid manji od 3% ukupnog vremena, Octagon Solution može da radi intervenciju i bez ekspilitnog javljanja klijentu.

Pravila vezana za domene

Octagon Solution se obavezuje da sve domene registruje tako da im je javno naznačeno da je vlasnik klijent, te će ti podaci biti izlistani na WHOIS servisu, osim ako nije drugačije sklopljen ugovor. Ovo omogućava klijentu da vlada domenom te da po želji može uraditi transfere svoje domene na drugog registrara te da time dokaže pravo vlasništvo nad domenom.

Domene se registruju na određeni period i Octagon Solution će omogućiti funkcionisanje domene u registrovanom periodu. Nakon isteka domene, u slučaju da je klijent ne produži prije isteka, domena postaje slobodna, te Octagon Solution ne daje garancije da će klijent moći nastaviti koristiti domenu.

Ako se domena ne produži prije isteka, domena će biti deaktivirana (suspendovana) te se neće moći koristiti.

Pri promjeni parametara domene, prema arhitekturi Interneta, potrebno je izvjesno vrijeme da se ti novi parametri osvježe na svim serverima. Octagon Solution ne daje garancije da će Vaša domena biti dostupna odmah nakon promjene DNS parametara.

Upozorenja pred istek usluge, suspenzije i brisanje

Octagon Solution će klijenta 30 dana prije isteka usluge obavjestiti na E-mail, SMS ili na neki drugi način o tome da usluga ističe, te klijentu poslati predračun za produžetak usluge. U slučaju da klijent ne izvrši uplatu u roku od 7 dana od dana ispostavljanja predračuna, iz centra sa odnose sa klijentima će poslati ponovljenu napomenu, te provjeriti da li je dobio predračun ili ne. Onog dana kada usluga prestane da važi, korisnička imena će biti suspendirana te klijent neće moći koristiti uslugu. Nakon 14 dana od isteka usluge, ako klijent uslugu ne obnovi, Octagon Solution ima pravo da briše sve podatke vezano za klijentovu uslugu što može da uključuje i sve backup-e podatke.

U slučaju da se uplata realizira, poštom ćete dobiti originalni račun.

U slučaju da koristite neplaćenu domenu, Octagon Solution ima pravo da domenu redirektuje i koristi je u svoje potrebe.

U slučaju grubog kršenja pravila, Octagon Solution ima pravo da deaktivira uslugu, bez ranijeg upozorenja.

Klijent ima obavezu da dostavi Octagon Solution svaku promjenu ličnih podataka (naziv, adresa, telefon). Octagon Solution ne odgovara u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih podataka.

Dokumentacija vezana za BA, RS i HR domene

Za registraciju .BA, .RS i .HR domena potrebno je da klijent pošalje poštom ili dostavi lično dokumentaciju u Octagon Solution U slučaju da dokumentacija ne dođe ili ne bude ispravna, domena neće biti registrovana.

Octagon Solution ima pravo da ne registruje naručenu domenu .BA, .RS ili .HR prije nego što primi potrebnu dokumentaciju.

Narudžbom i registracijom .BA domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate pravilnik o registraciji za .BA domene: Pravilnik o registraciji .BA domena

Narudžbom i registracijom .RS domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate pravilnik o registraciji za .RS domene: Pravilnik o registraciji .RS domena

Narudžbom i registracijom .HR domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate pravilnik o registraciji za .HR domene: Pravilnik o registraciji .HR domena

Svako aktiviranje / deaktiviranje domene koje je uzrokovao korisnik nedostavljanjem dokumentacije ili lošom dokumentacijom ide na štetu klijenta, i biće posebno naplaćeno.

Cijene i uvjeti plaćanja

Pod korisničkim odnosom podrazumijevaju se sve usluge koje su dogovorene između korisnika i Octagon Solution za određeni vremenski period, a za koje je korisnik izvršio uplatu u cijelosti. Usluge Octagon Solution  zaračunavaju se i naplaćuju prema važećem cjenovniku. Octagon Solution  je ovlašten mijenjati cjenovnik, o čemu će obavijestiti korisnike objavom na svojim internet stranicama ili na drugi za to prikladan način.

Izmjena cjenika stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Na postojeće korisnike izmijenjena cijena primjenjivati će se po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja tih izmjena na službenoj stranici Octagon Solution ili na koji drugi za to prikladan način.

Octagon Solution može predračunom, ponudom ili ugovorom odrediti cijenu koja se razlikuje od važećeg cjenika. Za usluge čija cijena nije određena cjenikom, Octagon Solution cijenu određuje predračunom, ponudom ili ugovorom sklopljenim s korisnikom.

Korisnik se obavezuje usluge platiti do dana dospijeća. U protivnom, u slučaju kašnjenja, Octagon Solution je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zakonsku zateznu kamatu, kao i troškove slanja opomene, te ima pravo da deaktivira uslugu da klijent ne bi nanio veću štetu.

Ukoliko korisnik usluga ne podmiri svoje obveze prema Octagon Solution u roku 30 dana od datuma izdavanja predračuna / računa, a po pisanoj opomeni, Octagon Solution može bez dodatnog pisanog upozorenja trenutačno prekinuti korisnički odnos, kao i pokrenuti postupak sudske naplate.

Isključenje od odgovornosti

Octagon Solution ne provjerava i ne kontrolira sadržaj koji korisnici postavljaju na prostor zakupljen od OCTAGON-a. Octagon Solution ne može osigurati trenutačno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s Opštim uvjetima korištenja.

Octagon Solution ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za korištenje usluga OCTAGON-a, ukoliko je Octagon Solution direktno ne kontrolira.

Octagon Solution pruža podršku korisnicima u dobroj vjeri, a u okvirima konkretnih okolnosti pojedinog slučaja. Octagon Solution ne odgovara za moguću štetu i troškove nastale u procesu pružanja podrške korisnicima.

Korisnik je suglasan da postoji mogućnost da usluga Octagon Solution neće uvijek biti dostupna i da Octagon Solution ne odgovara za nastalu štetu. Internet je međunarodna računarska mreža koju Octagon Solution ne kontrolira, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može jamčiti dostupnost usluga koje nisu pod kontrolom Octagon Solution.

Octagon Solution neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tokom neophodnog održavanja sistema, a koja bi mogla imati utjecaj na kvalitetu usluge OCTAGON-a.

Octagon Solution ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom korisničkog odnosa zbog neplaćanja dospjelih računa ili kršenja uvjeta.

Predračuni, računi i ugovori

Octagon Solution će u komunikaciju sa klijentom koristiti primarno E-mail, te će se putem E-maila slati i dokumenti koji ne moraju da idu drugim kanalima.

Putem E-maila/Fax/Poštom dostavljat će vam se predračuni. Predračun klijenta ne obavezuje na plaćanje, i bez pravnih posljedica moguće ga je i platiti i ne platiti.

Nakon uplate, bio klijent pravno ili fizičko lice, Octagon Solution je dužan da napravi račun, te da Vam ga pošalje u originalnom obliku, putem pošte ili lično na vašu adresu.

Octagon Solution će potpisati ugovor sa klijentom za svaku uslugu za koju:

U slučaju da klijent i Octagon Solution ne potpišu ugovor o usluzi, podrazumjeva se da važe pravila iz ovog pravilnika u slučaju rješenja konfliktnih situacija.

Trajanje korisničkih odnosa

Korisnik usluga je pravna ili fizička osoba koja od Octagon Solution kupuje korištenje usluga ili od Octagon Solution naručuje uslugu. Narudžbom usluge korisnik prihvaća ove Opšte uvjete korištenja i Pravila privatnosti. Ukoliko korisnik s Octagon Solution potpiše ugovor o korištenju usluga, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na Opšte uvjete korištenja.

Za usluge smještaja internet stranice i druge usluge zakupa prostora, dobara i prava, trajanje korisničkog odnosa započinje uplatom iznosa dogovorenog za uslugu i traje do isteka trajanja usluge, ako nije drugačije određeno ugovorom sklopljenim između Octagon Solution i korisnika.

Akcijske pogodnosti

Octagon Solution sa vremena na vrijeme organizira posebne promotivno / akcijske ponude za nove ili postojeće klijente. Akcijska ponuda može da uključuje u sebi i novu odredbu za uvjete korištenja koji se odnose samo na tu akciju i to samo ako je to eksplicitno navedeno u uvjetima korištenja.

Raskid korisničkog odnosa

Obje strane mogu da raskinu ugovor u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene Octagon Solution nema obavezu vratiti.

Rješavanje spora

Octagon Solution i korisnik suglasni su da će pokušati mirno i uz razumjevanje riješiti sve sporove proizašle iz ili u svezi s korisničkim ugovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan sud u Tuzli.

Završne odredbe

Opšti uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici Octagon Solution ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon toga dana. Korisnik je suglasan da Octagon Solution pridržava pravo promjene Uvjeta, a u tom će slučaju korisnik biti pravovremeno obaviješten.

Na korisničke odnose zasnovane prije objave ovih Uvjeta, isti će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od njihove objave, pod uvjetom da korisnici u tom roku ne iskoriste pravo na prestanak (raskid) korisničkog odnosa.

PRAVILA O PRIVATNOSTI PODATAKA

Octagon Solution poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca i posvećen je zaštiti ličnih informacija korisnika i posjetilaca. Ova politika korišćenja privatnih podataka odnosi se na cjelokupan websajt www.octagonsolution.com. Mi ne prikupljamo lične informacije osim u slučajevima kada odaberete da ostavite informacije.

Octagon Solution u sklopu svoje djelatnosti prikupljat će osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail, JMB ili ID naših korisnika samo kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti primarno u našoj međusobnoj komunikaciji Octagon-Klijent, te ćemo te podatke koristiti za ispostavu Predračuna, Računa, Ugovora te sličnih dokumenata u korespodenciji sa klijentima. Neki od ovih privatnih podataka su veoma važni pri registraciji domena, te će se koristiti i u te svrhe. Ako bude potrebno vaše privatne podatke ćemo dostaviti organizacijama koje se brinu o domenama da bi Vam mogli potvrditi vlasništvo nad specifičnom domenom. Privatne podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Privatnost podataka

Za korisnike, ovaj websajt struktuiran je tako, da prilikom posjete ne morate da se identifikujete ili ostavite neku ličnu informaciju. Za buduće i postojeće korisnike i partnere, jednom kada nam ostavite informacije koje Vas mogu identifikovati na bilo koji način, budite sigurni da će one biti iskorišćene samo za podršku Vašeg poslovnog odnosa sa Octagon Solution

Obavještavamo Vas da Octagon Solution može iskoristiti snimljene informacije u cilju direktnog obavještavanja ili generalnih informacija koje Vas mogu zanimati, ili mogu biti u direktnoj ili indirektnoj vezi sa kupljenom uslugom.

Vašim ličnim informacijama ne možete pristupiti jer su one snimljene van Web okruženja. Ukoliko iz bilo kojeg razloga želite izmjeniti lične podatke koje ste nam dostavili, molimo Vas da nam pošaljete izmjene u okviru elektronske poruke.

Octagon Solution posjeduje sigurnosne mjere koje onemogućavaju gubitak, brisanje ili uzurpiranje informacija koje su pod našom kontrolom.

Na našem websajtu, u dijelu Linkovi, možete pronaći linkove ka drugim websajtovima koji nisu naše vlasništvo. U ovim slučajevima, Octagon Solution nije odgovoran za zaštitu privatnosti ili sadržaj navedenih sajtova. Preporučujemo Vam da pročitate Politiku privatnosti svakog sajta prije njegovog korišćenja.

Octagon Solution ne prodaje usluge djeci i korisnici moraju imati najmanje 18 godina. Sve osobe ispod 18 godina moraju imati dozvolu roditelja ili staratelja da prihvataju Uslove privatnosti kako bi postali naši korisnici. Ukoliko imate ispod 18 godina, savjetujemo Vam da koristite naš sajt samo uz učešće roditelja ili staratelja.

Octagon Solution zadržava pravo da promijeni Pravila privatnosti u svakom trenutku. Pozivamo Vas da periodično posjetite naš sajt u cilju provjere promjena Pravila privatnosti. Svaka promjena u Pravilima privatnosti Octagon Solution bit će objavljena na ovoj internet stranici.

bs_BA